• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

معاونت بهره وری و اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه

صفحه ی اصلی / معاونت بهره وری و اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه

بسم الله الرحمن الرحیم
سازمان اوقاف و امور خیریه 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان
روابط عمومی و اطلاع رسانی 
 
 
 
 
 

مهندس مسلم رضائی پور

معاونت بهره وری و اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه 

معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه


وظایف اصلی معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه:

  • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور اقتصادي، عمرانی و اجارات موقوفات در استان لرستان


بررسی سیاست هاي اقتصادي تاثیر گذار بر موقوفات استانحفظ و ارتقاء ارزش ذخائر و دارائی هاي موقوفات و بقاع متبرکه (منقول و غیر منقول)شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري درحوزه تحت مسئولیت باتاکید برجذب سرمایهراهبري و نظارت بر طرح جامع اقتصادي، عمرانی و اجارات موقوفاتتهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي اختصاصی و معیارهاي ارزیابی عملکرد حوزه معاونتارائه راهکار در خصوص جذب منابع جهت آبادانی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از بخش خصوصی و تعاونی
  • نظارت و کنترل برکلیه پروژه هاي عمرانی موقوفات، اماکن مذهبی و ساختمان هاي ادارينظارت و کنترل بر تعمیر و نگهداري موقوفات، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و ساختمان هاي اداري و فضاهاي مربوطهتعیین سطح بندي پروژه هاي عمرانی سازمان در استان و واحدهاي تابعه در بخش هاي موقوفات و اماکن مذهبیایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی شناسنامه فنی املاك و مستغلات موقوفات، اماکن متبرکه و فضاهاي ادارينظارت و کنترل کلیه قراردادهاي عمرانی با پیمانکاران و مشاوریننظارت و کنترل و تأیید اسناد هزینه هاي فعالیت هاي عمرانی موقوفات و بقاع متبرکه تهیه، تدوین طرح جامع اماکن متبرکهنظارت بر تحویل و تحول پروژه هاي جدید الحداث
  • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصادي موقوفات و بقاع متبرکه

نظارت و مدیریت هدفمند اقتصادي موقوفات به منظور ایجاد ارزش افزوده، بهره وري حداکثري موقوفاتشناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري موقوفات به منظور جذب سرمایهبررسی تاثیر سیاستهاي اقتصادي کشور بر موقوفات استانتهیه طرح جامع اقتصادي در موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت نظارت و کنترل پروژه هاي اقتصادي موقوفات در سطح ملی و استانیراهبري و نظارت بر مناقصه و مزایده در امور اقتصادي و سرمایه گذاري موقوفات استانتعیین سطوح مختلف پروژه هاي اقتصادي (استانی وشهرستانی) به منظور تسریع در احیاء موقوفات و بقاع متبرکهارائه طرحهاي اقتصادي کلان و ارزیابی طرح ها در پروژه ها و نظارت بر اجراي آنهاهمکاري درتهیه وتدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
  • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت در اجراي برنامه هاي اجارات موقوفات، بقاع متبرکه


تهیه طرح جامع اجارات در موقوفات و بقاع متبرکههمکاري درتهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصینظارت، کنترل و بهینه سازي نحوه تعیین اجاره و ارزش رقبات موقوفات در سطح استاننظارت بر امور تنظیم اجارات موقوفات استان (رسیدگی، تنظیم، تجدید و انتقال اسناد اجاره)روزآمد نمودن اطلاعات اجارات در سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکهاخذ مجوزهاي شرعی و قانونی مورد نیاز از نماینده ولی فقیه و رئیس سازماننظارت در جهت اجراي مزایده در موقوفات و رقبات استیجارينظارت بر اجارات موقوفات انتفاعی، رقبات مدارس علوم دینی، مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبیبرنامه ریزي و نظارت در حفظ و نگهداري اعیانی رقبات و جلوگیري از تخریب یا مسلوب المنفعه گردیدن آنهانظارت براخذ مطالبات موقوفات وایجاد تعامل و راهکار مناسب با دستگاهها و سازمانها و نهادها به منظور دریافت حقوق موقوفات