• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

صفحه ی اصلی / معاونت فرهنگی و اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان اوقاف و امور خیریه 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

روابط عمومی و اطلاع رسانی 

 
 
 
حجت الاسلام محمد جواد عباس زاده
معاون فرهنگی و اجتماعی
 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

وظایف اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی:

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور فرهنگی، دینی و اجتماعی به منظور اجراي صحیح نیات واقفین و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور
 • برنامه ریزي و نظارت بر برنامه هاي فرهنگی، قرآنی و کتابخانه هاي امام زادگان و بقاع متبرکه و سایر کتابخانه ها
 • راهبري و نظارت بر تهیه طرح جامع فرهنگی و اجتماعی
 • نظارت و کنترل بر حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت
 • نظارت و مدیریت بر طرح آمایش مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر همکاري با  امورمالی غیر عمومی به منظور نظارت در امور غبار روبی، شمارش نذورات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سطح استان
 • سطح بندي و پالایش اماکن مذهبی و بقاع متبرکه
 • نظارت بر تهیه شجره نامه و نسب نامه هاي امامزادگان و اماکن مذهبی
 • راهبري هئیت امناي بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و صدور احکام آنان
 • راهبري و نظارت در تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري آموزشهاي روحانیون بومی و اعزامی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اعزام مبلغین به بقاع متبرکه و مناطق محروم
 • راهبري امور روحانیون براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور روحانیون و اعزام مبلغ
 • ایجاد بسترهاي لازم جهت جلب همکاري حوزه هاي علمیه و مدارس علوم دینی در جهت پیشبرد امر اعزام و سایر امور روحانیون
 • برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی بین مدیران استان، مسئولین گروههاي مبلغین اعزامی و متقاضیان مبلغ جهت بهره برداري مطلوب از امر اعزام مبلغ
 • ایجاد  بانک اطلاعات مبلغین
 • نظارت بر تهیه و توزیع بسته هاي فرهنگی توسط مبلغین اعزامی
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي فرهنگی
 • برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي صحیح و امینانه نیات فرهنگی، مذهبی، دینی و قرآنی واقفین
 • تهیه طرح جامع مهندسی فرهنگی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به منظور تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • بررسی و انجام امور چاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم وکتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت برتجهیز و راه اندازي کتابخانه هاي امامزادگان (فیزیکی  دیجیتالی) و اداره ي کتابخانه هاي سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر امور مربوط به نشستها، همایشها و کنگره ها در زمینه هاي وقف و ترویج معارف معصومین (ع)
 • برنامه ریزي در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي ونظارت براجراي برنامه هاي اجتماعی، هئیت امناء بقاع متبرکه وموسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه طراح جامع امور اجتماعی، هئیت هاي امناء و موسسات خیریه تحت نظارت
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اجراي صحیح و امینانه نیات اجتماعی (از قبیل درمانی، ایتام، کمک و مساعدت، مراکز علمی و ...) واقفین کشور
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به تعیین، تشکیل و صدور حکم هیئت هاي امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري همایش ها و آموزش هاي ویژه هیئت امناء و کارکنان بقاع متبرکه و موقوفات و مؤسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعات موسسات خیریه  در استان