• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اداره حقوقی و ثبتی

صفحه ی اصلی / اداره حقوقی و ثبتی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان اوقاف و امور خیریه 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

روابط عمومی و اطلاع رسانی 

 
 
 
سجاد عطائی
رئیس اداره حقوقی و ثبتی
 

اداره حقوقی و ثبتی

وظایف اداره حقوقی و ثبتی

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي نظارت در امور اوقافی و حقوقی
 • تهیه و تدوین طرح جامع امور اوقافی و حقوقی
 • راهبري در امر تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • تهیه و تدوین لوایح قانونی و آیین نامه ها مورد نیاز
 • نظارت بر انجام امور حقوقی و ثبتی موقوفات، اماکن متبرکه، انجمن ها و موسسات خیریه تحت مسئولیت
 • سیاست گذاري و ایجاد بستر ارائه خدمات الکترونیکی (دفاتر پیشخوان دولت) در امور حقوقی، ثبتی و اسنادي
 • راهبري و نظارت بر حفظ و نگهداري وقف نامه ها، اسناد مالکیت موقوفات طبق اصول و روشهاي استاندارد
 • تشکیل کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش آب، اراضی و رقبات موقوفه
 • بررسی ابعاد فقهی و حقوقی وقف
 • راهبري و نظارت بر دعاوي مطروحه علیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) و دفاع از حقوق اداره  در سایر دعاوي
 • نظارت، کنترل و تنظیم قراردادها
 • راهبري و نظارت بر تهیه و تدوین شناسنامه املاك و اراضی

 

 • بررسی لوایح وطرح هاي پیشنهادي  واعلام و انتقال نظرات سازمان درخصوص اثرات جانبی آن برموقوفات وبقاع متبرکه
 • ایجاد بانک اطلاعات از قوانین، مقررات و آیین نامه هاي مورد نیاز و مرتبط با ماموریت های مربوطه
 • تهیه وتنظیم طرحها، آیین نامه ها و قوانین مورد نیاز
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امورثبتی و اسنادي
 • تهیه وتدوین دستورالعمل هاي ثبتی واسنادي ونظارت برحسن اجراي امور درسطح استان ، موسسات و واحدهاي تحت پوشش
 • اجراي صحیح مفاد آئین نامه و دستورالعمل هاي سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در خصوص اسناد و مدارك
 • همکاري در تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی طراحی طرح جامع ثبتی و اسنادي
 • راهبري، نظارت و مراقبت بر امر نگهداري و مرمت اسناد وقفی
 • حفظ و نگهداري بهینه اسناد وقفی در آرشیو اسناد
 • نظارت بر امور جمع آوري، تفکیک، بازنویسی، اسکن، طبقه بندي اسناد و مدارك وقفی
 • تجزیه و تحلیل وقفنامه ها و اسناد موجود براساس موضوعات و دوره هاي تاریخی
 • نظارت و راهبري درنحوه استفاده از فنآوري و روش هاي علمی روز (کاداستر) در تثبیت مالکیت موقوفات، بقاع متبرکه و سایر موارد مرتبط
 • نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه هاي شناسایی موقوفات استان
 • نظارت در تفکیک و افراز موقوفات و بقاع متبرکه
 • جمع آوري اطلاعات بمنظور شناسایی و تشخیص موقوفات از سایر املاك و ارائه به واحدهاي ذی ربط
 • بروز رسانی اطلاعات سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه و تجزیه و تحلیل داده هاي آماري مرتبط
 • مدیریت دعاوی موقوفات و بقاع متبرکه ( در پرونده های سطح استان و ...)
 • خدمات حقوقی و قضایی
 • نظارت بر تنظیم قراردادها
 • صدور گردشکار با عنواین بیع موقوفات ، حذف اعیان ، اجازه دخالت در تصدی امور موقوفه خاص ، استرداد دعوی ، عدم اجرای حکم ، صدور مجوز وکیل موردی و همچنین نظارت بر عملکرد ادارات تابعه در اجرای مجوزهای صادره ظرف مهلت مقرر
 • طرح موضوعات مبتلابه در هیئت های حقوقی و فقهی اوقافی به منظور برون رفت از مشکلات مطروحه
 • نظارت و راهبری در ورود اطلاعات دعاوی در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه
 • نظارت بر عملکرد وکلا و مشاورین حقوقی