• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اداره امور قرآنی

صفحه ی اصلی / اداره امور قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان اوقاف و امور خیریه 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

روابط عمومی و اطلاع رسانی 

 
 
 
تقی دریکوندی
رئیس اداره امور قرآنی
 
 • سیاستگذاري و برنامه ریزي عملیاتی اجراي برنامه هاي قرآنی بر اساس اهداف سازمانی
 • هماهنگی با مراجع ذي صلاح در تدوین قوانین، آئیننامه ها و دستورالعمل هاي موردنیاز
 • ساماندهی، نظارت و مهندسی اجراي نیات قرآنی
 • برنامه ریزي، مدیریت و راهبري دبیرخانه دائمی مسابقات سراسر و بین المللی قرآن کریم
 • برنامه ریزي و نظارت جهت دعوت از قاریان برجسته (ممتاز) جهان اسلام جهت تلاوت در محافل قرآنی
 • راهبري و نظارت امور مربوط به اعزام قاریان، حافظان و داوران به مسابقات کشوري و بین المللی
 • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی
 • راهبري و نظارت بر مطالعات و تأمین محتواي تبلیغی و ترویجی
 • برنامه ریزي و ساماندهی مؤسسات و موقوفات قرآنی
 • برنامه ریزي جهت بهره گیري از ظرفیت هاي رسانه اي در آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت بر طراحی نظام آموزش قرآنی
 • راهبري و نظارت بر برنامه هاي تربیتی و آموزشی قرآن کریم
 • راهبري و نظارت بر برنامه هاي مربوط به توسعه مهارت هاي تخصصی قرآن کریم
 • ارائه گزارش هاي جامع و تفصیلی دورهاي تحت مسئولیت و ارائه به مبادي ذي ربط
 • نظارت و اجرای صحیح طرح تربیت حافظان قرآن کریم بر اساس سیاست های سازمان
 • سیاستگذاری و نظارت بر مسابقات قرآنی کریم از مرحله شهرستان تا اعزام نفرات به مسابقات کشوری
 • نظارت و تربیت و اعزام مربیان حفظ قرآن کریم جهت شرکت در دوره های تخصصی