• امروز شنبه بیست و نهم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده- شهرستان کوهدشت: ششدانگ عرصه و اعیان چهار باب مغازه مسجد جامع- واقع در میدان امام خمینی(ره)-ابتدای خیابان رهبری-

 دوشنبه 3 تیر 1398   37  0      

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهدشت با استناد به مجوز شماره 20/03/1398-255749/98 و اجرای ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان چهار باب مغازه مسجد جامع- واقع  در میدان امام خمینی(ره)-ابتدای خیابان رهبری  را از طريق مزايده برابر مقررات و شروط ذیل براي يك دوره يكساله به اجاره برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری واگذار مینماید.

اجاره بهاء ماهيانه پايه مزايده   مبلغ۰۰۰‏/۰۰۰‏/۱1ریال               وديعه (ندارد)

(شروط مزايده )

۱‏-مدت اجاره يكسال كامل خورشيدي از تاريخ اعلام برنده مزايده خواهد بود.۲‏- مزايده بصورت كتبي بوده و به درخواستهاي شفاهي و تلگرافي ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۳‏- مبلغ پيشنهادي اجاره ماهيانه   بايد بطور صريح و واضح و با حروف و عدد   نوشته شود بانضمام کپی کارت ملی ارائه گردد.   ۴‏-به پيشنهادات بدون فيش بانكي ، مخدوش ، مبهم و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .۵‏-برنده مزايده ميبايد در موقع تنظيم قرار داد اجاره ضامن معتبر در مورد پرداخت به موقع اجاره بهاء   و تخليه مورد اجاره كه مورد قبول اداره اوقاف باشد معرفي نمايدو چنانچه به نظر اداره اوقاف حصول اين شروط مقدور نباشد اداره هيچگونه تعهدي در قبال برنده مزايده نخواهد داشت . ۶‏-هزينه چاپ و نشر آگهي و هزينه كارشناسي بعهده برنده مزايده می باشد. ۷‏-از برنده مزايده ضامن معتبر با وثيقه مناسب كه ضامن وي تعهد كرده باشد براي تاديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن به موقوفه اخذ خواهد شد وضامن درقبال تعهدات مسئولیت تضامنی خواهد داشت ۸-كميسيون مزايده در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات واصله مجاز خواهد بود . ۹‏-برنده مزايده متعهد است هرگونه شرطي كه مورد نياز و صلاح موقوفه باشد در سند اجاره قيد خواهد شد و قبول تمكين نمايد.۱۰‏-مستاجر بايستي مورد اجاره را همانطوريكه صحيح و سالم تحويل گرفته در پايان مدت اجاره صحيح و سالم تحويل نمايد و چنانچه خساراتي به مورد اجاره از هر نظر وارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر كارشناس دادگستري خواهد بود . ۱۱‏-متقاضيا ن می بایست جهت شرکت در مزايده مبلغ۰۰۰‏/200/13 ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده واریز فيش مربوطه را ضميمه تقاضاي كتبي خود با اعلام آدرس دقيق پستي وشماره تلفن همراه در پاكت در بسته قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري دوشنبه مورخ 10/04‏/۱۳۹۸ به دبيرخانه اين اداره واقع در بلوار سپاه-خ.سیدالشهدا (ع)-روبروی مسجد جوادالائمه (ع) (( 06632642406 شماره تماس اداره)) تحویل نمایند .۱۲‏- جلسه كميسيون مزايده راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 12‏/04‏/۱۳۹۸محل اين اداره تشكيل و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد خواهد بود 13-در صورتيكه برنده مزايده به هر دليلي از تنظيم سند اجاره در ظرف مدت يكهفته پس از دعوت از طريق اين اداره خودداري نمايد سپرده ايشان بنفع موقوفه ضبط ، اين ترتيب براي نفرات دیگر نيز تسري دارد و سند اجاره با نفرات بعدي تنظيم خواهد شد 14- بعد از اعلام نفرات برنده ،میباید نصف مبلغ قرارداد کل مال الاجاره را پرداخت نمایند و مابقی تا قبل از پایان قرارداد بصورت اقساط پرداخت نمایند.۱5‏- افراد ممنوع المعامله حق شركت در مزايده را ندارند ۱6‏- سپرده نفرات خارج  از برندگان بعد از روز تنظيم سند اجاره مسترد خواهد شد17-برنده مزایده حق استفاده بالمباشره داشته و درغیراینصورت قرارداد منفسخ خواهد شد. ۱8-ارائه چک اجاره ماهیانه الزامی است .۱9‏-تاريخ بازديد هر روز تاپایان وقت اداری مزایده خواهد بود .

اداره اوقاف و اموخیریه شهرستان کوهدشت

 

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار