• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده نوبت اول تعدادی از رقبات موقوفات شهرستان خرم آباد

آگهی مزایده نوبت اول تعدادی از رقبات موقوفات شهرستان خرم آباد

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خرم آباد درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده تعدادی از رقبات موقوفات جهت واگذاری اجاره برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل برای مدت یک سال اقدام نماید

 جمعه 5 شهریور 1400   41  0      

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان ،اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خرم آباد درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده تعدادی از رقبات موقوفات جهت واگذاری اجاره برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل برای مدت یک سال اقدام نماید.
۱.یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه به مبلغ 10,000,000 ریال مسجدشهیدابطحی به مساحت ۱۲ مترمربع(بنگاه املاک)
۲.یک باب مغازه با اجاره ماهیانه پایه بملبغ 6,500,000 ریال مسجدالاقصی کوی فلسطین به مساحت 9,50 مترمربع (تعمیرات کولر)
۳. یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه بمبلغ 7,000,000 ریال مسجدالاقصی کوی فلسطین به مساحت ۱۳ مترمربع(سوپر مارکت)
۴.یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه بمبلغ 7,000,000 ریال مسجدالاقصی کوی فلسطین به مساحت 11,20 مترمربع(آرایشگاه)
۵.یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه بمبلغ 7,000,000 ریال مسجدالاقصی کوی فلسطین به مساحت 11,30 مترمربع)تخلیه(
۶.یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه بمبلغ 7,000,000 ریال مسجدالا قصی کوی فلسطین به مساحت 12,50 مترمربع )مرغ فروشی(.
۷.یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه بمبلغ 48,000,000 مسجد امام علی(ع) کوی جهادگران به مساحت 24,5 متر مربع (سوپر مارکت)
۸.یک باب مغازه اجاره ماهیانه پایه مبلغ 6,000,000 ریال مسجد النبی(ص)واقع درکوی علی آبادبه مساحت ۲۲ مترمربع(نانوایی)
۹.یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه مبلغ 6,000,000 ریال مسجد النبی(ص)کوی علی آباد به مساحت 22 مترمربع (نانوایی)
۱۰ .یک باب مغازه بااجاره ماهیانه پایه مبلغ 9,000,000 ریال مهدیه مرتضوی خیابان شهدای غربی به مساحت 17 مترمربع (سوپر
مارکت)
۱۱ .یک باب مغازه با اجاره ماهیانه پایه مبلغ 30,000,000 ریال موقوفه عاقل خیابان مولوی به مساحت 79 مترمربع (نانوایی)
۱۲ .پنج باب ساختمان تجاری بااجاره ماهیانه پایه مبلغ 20,000,000 ریال موقوفه سماوی خیابان ۲۴ متری حکیم کوچه شهید
رضوانی(تخلیه)
۱۳ .یک باب ساختمان آموزشی با اجاره ماهیانه به مبلغ پایه 200,000,000 ریال موقوفه دولتیاری به مساحت 900 مترمربع (مدرسه
غیر انتفاعی)
شرایط شرکت درمزایده:
۱.مدت اجاره یک سال ازتاریخ تنظیم قراردادمیباشد.
۲.نوع کاربری بایددربرگ تقاضاقیدبرابرباشئونات مسجدبوده وضمنا هنگام رسیدگی به تاییداعضای کمیسیون مزایده برسد.
۳.میزان مبلغ پیشنهادی باید بطور صحیح وباحروف وبدون قلم خوردگی وکمترازمبلغ پایه نباشد.
۴.متقاضیان باید بامراجعه به اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خرم آبادنسبت به* دریافت فرم شرکت درمزایده وواریزفیش
نقدی معادل ۱۰ درصد اجاره یکساله قیمت پایه٭ رابعنوان ودیعه شرکت درمزایده به حساب موقوفه واریز و*فیش واریزی
ودیعه رادرپاکت جداگانه وتقاضای کتبی که شامل مبلغ پیشنهادی ،آدرس دقیق، تلفن تماس ونوع شغل رادرپاکت لاک
ومهرشده جداگانه دیگری قرارداده* وروی آن قیدنماید مربوط به آگهی مزایده موقوفه و ازتاریخ 23 / 5/ 1400 تا 13 / 6/ 1400 به
مدت 15 روز کاری به دبیرخانه اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خرم آباد تحویل ورسید دریافت نمایند .
۵.ازبرنده مزایده جهت تضمین تخلیه به موقع وپرداخت اجاره سالیانه ضمانت کافی وضمانتنامه لازم ازقبیل گواهی کسرازحقوق
اخذخواهدشد .
۶ .به پیشنهادهای واصله که مبهم وبدون قبض سپرده ،نوع شغل ویاپس اززمان اعلام شده ارسال ویامخدوش باشدترتیب اثرداده نخواهد
شدومردودخواهدبود.
۷.چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته پس ازابلاغ جهت تنظیم قرارداداقدام ننمایدسپرده بنفع موقوفه ضبط وبرابرمقررات به
نفربعدی باهمان شرایط واگذارخواهدشدودرصورت انصراف نفردوم سپرده وی به نفع موقوفه ضبط وآگهی مزایده مجدد برگزارمیگردد.
۸.پیشنهادها ی رسیده درروز دوشنبه 15 / 6/ 1400 ساعت ۱۰ صبح باحضور اعضا کمیسیون مزایده درمحل اداره کل اوقاف به آدرس:
خرم آباد، بلوارولیعصر( عج )باز و مورد رسیدگی قرارخواهدگرفت.
۹.مستاجرین فعلی موقوفه درصورت داشتن بدهی حق شرکت درمزایده رانداشته ودرصورت شرکت در مزایده درخواست آنان ردخواهدشد.
۱۰ .کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختارمیباشد.
۱۱ .هزینه اگهی وهزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد .
۱۲ .متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تلفن ۳۳۴۲۲۵۴۰ تماس حاصل نمایند
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار